برای iphone خرید vpn برای آندروید , خرید vpn کریو , خرید وی پی ان ، خرید kerio vpn، وی پی ان موبایل, خرید ساکس خرید vpn, خرید vpn kerio, خرید vpn برای آندروید, خرید vpn برای آیفون, خرید vpn , خرید vpn کریو, خرید vpn ارزان, خرید vpn پرسرعت, vpn makers, خرید vpn برای گوشی, خرید وی پی ان, خرید ساکس vpn,خرید kerio,خرید وی پی ان,خرید pm9,خرید socks,خرید تونل,خرید انلاین وی پی ان Vpn،خرید کریو vpn،خرید super kerio،خرید kerio وی پی ان،خرید،خرید موبایل وی پی ان،خرید open vpn،فیلترشکن جدید جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد. اگـر قـرار بـود کـه همـه مـا بـر مبنـای افکارمـان محاکمـه شویـم همـه مـان حلـق آویـز مـی شدیـم ! مـــــارگارت آتــــوود …….. انتقـام ناشـی از ضعـف روحـی کسانـی اسـت کـه نمـی تواننـد ناملایمـات را تحمـل کـنند . فرانســـوا لارشـــفوکو ……… راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!! وودی آلـــــــــــن ………. از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر، بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد. ژوزه ســــاراماگو ……… احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم . مــــیلان کــــوندرا ……. مـا در ایـن مملکـت از وجـود ۳ چیـز برخورداریــم : وجـدان بـیدار , آزادی بیـان ، و احتیـاط لازم بـرای ایـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنیم ! مـــــارک تــــواین ……… مـن تصـور مـی کنـم بهتـرین تعـریفی کـه مـی تـوان از انسـان کـرد ایـن اسـت : انسـان عبارتسـت از مـوجودی کـه بـه همـه چیـز عـادت مـی کنـد ! داســتایوفسکـی …….. لنگـه هـای چـوبی درب حیاطمـان گرچـه کهنـه انـد و جـیرجـیر مـی کنند ولـی خـوش بـه حالشـان کـه لنـگه همنـد . حــــسیـن پنـــاهی ……. یـک پرنـده کوچـک کـه زیـر بـرگ هـا نغـمه سـرائی مـی کند بـرای اثبـات خــدا کافـی اسـت . ویکتــور هوگــو ….. هـرگز بـرای پـول ازدواج نکـنید، چـون بـرای پـول در آوردن راههـای آسـانتری هـم وجـود دارد ! جــورج برنـارد شــاو ……. حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری ، کـه مـی بینـى ، بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای … ! گابـــریل گارســـیا مارکـــز ……… کسـی کـه مـرا بـه خاطـر خـوبی هایـم مـی خـواهد نمـی خواهـم … کسـی را مـی خـواهم کـه بـا دانسـتن بـدی هایـم بـازهـم مـرا بخواهـد ! ارنســتو ســاباتو ………. کسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نیـست بزرگتـرین دشمـنی کـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـیز و اندوهـبار برایـم شـده تنهـا خـودم هسـتم . ناپلئـــون بنـــاپارت …….. ایـن زندگـی بیمـارستانـی اسـت کـه در آن هـر بیمـاری اسـیرِ آرزوی عـوض کـردنِ تخـت هـاست . شـــارل بودلــــر ………. نگاهـت رنـج عظـیمی است وقتـی بـه یـادم مـی آورد کـه چـه چیـزهای زیـادی را هنـوز بـه تـو نگـفته ام . آنتــوان دوسـنت اگــزوپری …………. گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل منبع: برترین ها
خرید vpn خرید کریو خرید وی پی ان خرید فیلترشکن
براي خريد پروکسي اختصاصي تلگرام بدون قطعي کليک کنيد